Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Wizyta u ortodonty
3 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta Toruń – Wznowienie granic działki
8 sierpnia, 2019

Zawieszenie i przywrócenia prawa do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców dotyczące małoletniego dziecka, zawierające przede wszystkim obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Komponentami sprawowania opieki nad dzieckiem są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic ubiegający się o opiekę nad dzieckiem ma obowiązek udowodnić w trakcie rozprawy sądowej, że ma predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie oraz zarobki pokrywające utrzymanie. Obligatoryjne jest również potwierdzenie bycia odpowiedzialnym i troskliwym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W osądzie, któremu z rodziców powierzyć władzę rodzicielską, sąd powinien w głównej mierze sugerować się korzyścią dziecka. W tej sprawie zasadniczy jest wiek dziecka, związek emocjonalny z rodzicem, a także środowisko, w którym dziecko będzie dorastać.

W tym celu sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na podstawie badania rodziny. Cennym dowodem będą też deklaracje świadków, na przykład znajomych lub rodziny, posiadających wiedzę na temat dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO POSTĘPOWANIA O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Najczęstszym przypadkiem wezwania w tej kwestii prawnika jest rozwód lub separacja. Jest uzasadniona brakiem możliwości wspólnego sprawowania opieki, formy wychowywania dziecka, w głównej mierze kiedy między rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Adwokat wnosi sprawę na rzecz jednego z rodziców o przyznanie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta oraz ograniczenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na przykry charakter tego rodzaju rozpraw warto zaangażować doświadczonego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Opieka naprzemienna

Zazwyczaj trafnym wyjściem z uwagi na dobro dziecka jest dalsza obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o formie wykonywania obowiązku oraz zobowiązania współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje adwokat, jednak może również wystapić w formie zaprotokołowanej deklaracji w trakcie rozprawy.

Ważna jest zawartość porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszelkie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz uzgodnienia jakie decyzje rodzice będą podejmować razem, a jakie oddzielnie. W sferze porozumienia prawnik może dołączyć dopełniające uzgodnienia, na przykład odnośnie alimentów.

Gdy rodzice mają problem z wypracowaniem wspólnego planu wychowawczego, adwokat może wesprzeć ich jako bezstronny mediator. Może to ułatwić ogólne zrozumienie i określenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka oraz przygotowanie konkretnego dokumentu.

Rezultatem tego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków oraz podobnej, lecz niekoniecznie tej samej ilości czasu spędzanego z dzieckiem. To równa się z tym, że dziecko ma dwa miejsca pobytu i żyje na zmianę u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeśli rodzice nie daja rady przygotować wspólnego porozumienia, wtedy sąd wydaje orzeczenie na bazie uzyskanych opinii oraz dowodów. Władza rodzicielska może zostać przynane tylko jednemu z opiekunów umniejszając prawa i obowiązki drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także możliwość wystapienia o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie opieki nad dzieckiem

W skrajnych sprawach można ubiegać się o całkowite pozbawienie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać sporządzony przez prawnika, gdy użyte wcześniej łagodniejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, lub kiedy rodzic przekracza swoje uprawnienia czyli dochodzi do znęcania się, molestowania. Także w przypadku gdy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka oraz brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem albo kiedy rodzic nie może sprostać swoim obowiązkom na przykład z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe na długi okres czasu, kiedy sytuacja ulega zmianie można wynająć adwokata i walczyć o odzyskanie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Bywa też tak, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest krótkotrwała. W takim wypadku można wnioskować o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie czasowe zawieszenie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka i kierowania jego majątkiem. Zawieszenie jest identyczne do pozbawienia władzy rodzicielskiej, jednak łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Orzeczenie o odebraniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można ubiegać się o ponowne nadanie praw w każdej chwili. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem wymagana jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe problemy nie są już obecne, a dla dobra rozwoju dziecka, udział rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Kontakt z kancelarią: www.adwokat-torun.eu

Strona używa cookies
Ok